Prohlášení o ochraně osobních údajů
Velmi si vážíme Vaší důvěry, a proto klademe velký důraz na ochranu Vašich údajů při jejich zpracování.
Cílem tohoto prohlášení je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je poskytujeme a jak se můžete dozvědět o tom, jaké osobní údaje přímo o Vás zpracováváme. Toto prohlášení by Vám také mělo objasnit, jak zajišťujeme důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů. 

Toto prohlášení je platné a účinné od 25. 5. 2018.
Správce Vašich osobních údajů 
Společnost VIG Travel s.r.o., IČ: 270 98 869, se sídlem Praha 3, V Kapslovně 2/2767, PSČ 130 00, je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7. nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ("GDPR").
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
Společnost VIG Travel s.r.o. zřídila pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterou se mohou subjekty údajů obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv, a to prostřednictvím speciální e-mailové adresy: dpo@plus4u.net.
Zásady ochrany Vašich osobních údajů
Chceme, abyste věděli, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje jsou chráněné v nejvyšší možné míře. Zde jsme pro Vás shrnuli základní zásady, kterými se při zpracování Vašich osobních údajů řídíme:
 • Zákonnost 
  Osobní údaje zpracováváme zejména na základě zákonné povinnosti (právního titulu), a to v souladu se všemi právními předpisy. 
 • Účelové omezení 
  Vaše osobní údaje používáme výhradně k účelům uvedeným v době jejich získání nebo k dalším souvisejícícm účelům, a to vždy v souladu se zákonem.
 • Minimalizace osobních údajů 
  Vyžadujeme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné a zároveň relevantní k účelu, pro který jsou zpracovávány. 
 • Přesnost údajů 
  Vaše osobní údaje v souladu se zákonem aktualizujeme a zajišťujeme jejich opravu. Máte možnost se na nás kdykoliv obrátit, abyste zkontrolovali, doplnili či odstranili osobní údaje, které jste nám poskytli.
 • Korektnost a transparentnost 
  Osobní údaje zpracováváme transparentně a otevřeně na základě zákonných povinností, dále za účelem plnění smluvních povinností, na základě našeho oprávněného zájmu či na základě Vašeho výslovného souhlasu. V případě závažného porušení bezpečnosti Vašich osobních údajů jsme povinni Vás o takové skutečnosti neprodleně informovat. 
 • Integrita a důvěrnost 
  Vaše osobní údaje zpracováváme tak, abychom zabránili jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zavádíme kontrolní postupy pro zabezpečení informací ve vlastních aplikacích a zároveň nabízíme takové produkty a řešení, které zajišťují vysokou úroveň zabezpečení dat.
 • Odpovědnost 
  Tato zásada nám ukládá povinnost umět doložit soulad všech výše uvedených podmínek.
Účel zpracování osobních údajů
Společnost VIG Travel s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje pro tyto účely:
 • Plnění zákonných povinností 
  - z důvodu kontrol státních orgánů či dalších regulačních orgánů České republiky, Evropské unie a případně dalších členských států, plnění legislativní povinnosti jakožto správce 
  - z důvodu plnění smluvních závazků obou smluvních stran (řádné uzavření a plnění předmětu smlouvy, kontrola závazků)
  - osobní údaje jsou potřebné pro účely vyplývající z povinností CK - např. poskytnutí pojišťovně, hotelům atp.
 • Plnění smluvních povinností 
  - z důvodu plnění smluvních závazků obou smluvních stran (řádné uzavření a plnění předmětu smlouvy o zájezdu či dalších smluv, kontrola závazků plynoucích ze smluv)
  - k posktytnutí služeb, o které jste požádali (organizace pobytů, dovolených, speciálních akcí, letních dětských táborů, plaveb na jachtách, kapitánských kurzů, zprostředkování pojištění, cestovních služeb apod.)
 • Oprávněný zájem správce 
  - ke komunikaci s Vámi (pro poskytnutí odpovědi na Vaše dotazy či ke zpracování Vašich žádostí a námětů)
  - ke kontaktování klienta / péče o zákazníky, k dokonalejšímu zajištění služeb a zjištění Vašich potřeb
  - k vyhodnocení využití našich stránek a ke zlepšení jejich obsahu
Smluvní závazek zaměstnanců k ochraně Vašich osobních údajů

VIG Travel s.r.o. zpracovává jednak osobní údaje poskytnuté přímo jednotlivými fyzickými osobami (ať již na základě souhlasu nebo jiných právních důvodů), jednak další osobní údaje vytvořené v rámci činností zpracování a nezbytných pro jejich zajištění. To může zahrnovat následující kategorie osobních údajů:
 • Identifikační a adresní údaje: titul, jméno, příjmení, místo a datum narození, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, nebo jiného idetifikačního dokladu, kontaktní adresa, adresa trvalého bydliště, rodné číslo, podpis apod. (u živnostníků navíc IČO, DIČ a sídlo firmy)
 • Elektronické kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa
 • Ekonomické údaje: bankovní spojení pro účely provedení plateb a jejich kontroly
 • Jiné elektronické údaje: webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti VIG Travel s.r.o. navštívil, IP-adresa, datum přístupu a doba přístupu, případný dotaz návštěvníka, kód odpovědi http, přenášené skupiny dat, údaje o prohlížeči, zemi přístupu, poskytovatele internetu, rozlišení obrazovky a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.
 • Zdravotní údaje: pouze letní tábory dětí - nemoci, alergie, medikace.
Vaše osobní údaje zpracovávají naši vlastní zaměstnanci, případně třetí osoby, se kterými vždy uzavíráme písemnou smlouvou o zpracování osobních údajů. Naši zaměstnanci zpracovávají Vaše osobní údaje na základě interních směrnic, absolvují školení ohledně ochrany osobních údajů a dále zavádíme další technicko-organizační opatření, abychom ochránili data v nejvyšší možné míře. Dbáme na to, aby všechny osoby, které zpracovávají osobní údaje, byly písemně zavázány k dodržování povinnosti mlčenlivosti o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 
Doba uchování osobních údajů
 • Zákonná regulace - údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních dat. V souladu s platnými právními předpisy jsou pak zlikvidovány nebo archivovány po zákonem stanovenou dobu.
 • Souhlas - osobní údaje které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. Souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailové adrese vigtravel@vigtravel.cz.
   
Předávání osobních údajů v rámci a mimo EU
VIG Travel s.r.o. je oprávněna Vaše osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.
Jsme součástí skupiny Unicorn a jsme oprávněni předávat osobní údaje dalším společnostem koncernu, a to na základě oprávněného zájmu, zejména pro účely administrativy v koncernu.
Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích dodavatelů služeb. Těmto dodavatelům předáváme Vaše osobní údaje pouze v souladu s výše uvedenými účely a v souvislosti s předáváním máme s těmito zpracovateli vždy uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou dodržovány ve VIG Travel s.r.o.
Mimo prostor EU mohou Vaše osobní údaje být předány v případě, že jste účastníci zájezdu s ubytováním v hotelu, účastníci konferencí nebo jiných akcí organizovaných či zprostředkovaných společnosti VIG Travel s.r.o.. V takovém případě jsou osobní údaje na základě zákonem stanovené povinnosti předány příslušnému hotelu. Osobní údaje, které získáme pro jiné než výše uvedené účely, nejsou předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii (EU), resp. mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).
Jaká máte práva
 • právo na přístup k osobním údajům: v případě, že máte pochybnosti, jaké osobní údaje o Vás přesně zpracováváme, neváhejte se na nás obrátit. Máte právo vědět, co přesně o Vás vedeme, tzn.:
  a)  za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje, 
  b)  rozsah osobních údajů, 
  c)  další příjemce osobních údajů, kterým jsme již Vaše osobní údaje poskytli či hodláme poskytnout, 
  d)  dobu, po kterou budou Vaše osobní údaje u nás ještě zpracovávány, 
  e)  zdroje osobních údajů, pokud jsme osobní údaje nedostali přímo od Vás a
  f)   skutečnost, jestli dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
  Tyto informace Vám budeme poskytovat zpravidla v elektronické podobě.
 • právo na opravu: máte právo na to, aby Vig Travel s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů (i poskytnutím doplňkového prohlášení),
 • právo na výmaz ("zapomenutí"): máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány.
  • odvoláte souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
  • vznesete námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů.
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
  • pokud není dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí.
  • právní povinnost stanovená právem Unie nebo členským státem.
 • právo na omezení zpracování:  máte právo nás požádat o omezení zpracování osobních údajů v případě, že popíráte přesnost osobních údajů, nebo se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovány v rozporu se zákonem nebo v rozporu s Vaším soukromým a osobním životem, případně pokud se domníváte, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů:  pokud jsou Vaše údaje zpracovávány na základě smlouvy nebo souhlasu a k tomu automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytl/-a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob,
 • právo nepodléhání rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo právní účinky, které se Vás týkají nebo Vás podobně významně ovlivňují,
 • právo na odvolání souhlasu: máte právo kdykoliv jednoduše odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů
 • právo na podání stížnosti: máte právo podat stížnost orgánu dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domníváte, že společnost VIG Travel s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozporu s GDPR, 
 • právo na informaci o přiměřených zárukách týkajících se přenosu, pokud by se osobní údaje přenášely do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci,
 • právo na kopii zpracovávaných osobních údajů, a to i v elektronické podobě,
 • právo na sdělení o porušení ochrany osobních údajů, pokud toto pravděpodobně povede k vysokému riziku pro má práva a svobody,
 • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě oprávněho zájmu.
Zpracování osobních údajů na webových stránkách
Jako návštěvník nemusíte pro používání této webové stránky poskytovat žádné osobní údaje. Prostřednictvím této webové stránky však mohou být shromažďovány osobní údaje, které návštěvníci dobrovolně poskytnou pro konkrétní účel či anonymizované údaje (viz. níže) pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit. 
Zpracování protokolových souborů 
V rámci přístupu na webové stránky zpracovává společnost VIG Travel s.r.o. protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 30 dní od návštěvy webové stránky. Údaje spojené s cookies, které jsou uloženy na serveru společnosti Google, jsou uchovávány po dobu 14 měsíců a poté smazány. 

Zpracování těchto protokolových souborů provádí společnost VIG Travel s.r.o. Tyto protokolové soubory mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky: 
•  webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti VIG Travel s.r.o. navštívil; 
•  IP-adresa; 
•  datum přístupu a doba přístupu; 
•  případný dotaz návštěvníka; 
•  kód odpovědi http; 
•  přenášené skupiny dat; 
•  údaje o prohlížeči, zemi přístupu, poskytovatele internetu, rozlišení obrazovky a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.
Použití souborů cookie a analýza webových stránek 
Za účelem zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost VIG Travel s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete případně v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče. 
Google Analytics a Google Adwords 
K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost VIG Travel s.r.o. službu Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá anonymizovaně, na základě shromážděných cookie souborů, které jsou přeneseny na server Google. Na webových stránkách společnosti VIG Travel s.r.o. dochází před přenosem dat na server Google ke zkrácení IP-adresy. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde (www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/). 
Pro přímý marketing a remarketing je třeba udělit souhlas pro personalizovanou reklamu.
Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše.
Kontakty
Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů se na nás obraťte na této e-mailové adrese vigtravel@vigtravel.cz.
Změny tohoto prohlášení
Společnost VIG Travel s.r.o. si vyhrazuje právo v případě potřeby toto prohlášení upravit či doplnit (především, aby byl dodržen soulad s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů). Doporučujeme Vám toto prohlášení pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o případných změnách. Aktualizované verze tohoto prohlášení budou vždy k dispozici na našich internetových stránkách.
linka zapati