Ochrana dat a bezpečnost
Ochrana osobních dat (jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mail) je pro nás důležitá. Proto provozujeme naše webové aktivity v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a bezpečnosti dat. Vstupem na tyto stránky a jejich používáním vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami ochrany osobních údajů.
Osobní data
Společnost VIG Travel s.r.o. respektuje soukromí osob, které navštěvují její webové stránky. Shromažďujeme pouze ty osobně určitelné údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete. Společnost VIG Travel s.r.o. údaje využije pouze k účelům uvedeným tam, kde byly poskytnuty. Příležitostně můžeme uvedené informace použít k tomu, abychom se s Vámi spojili a předali Vám informace, které považujeme pro Vás za zajímavé. Společnost VIG Travel s.r.o. Vaše osobní informace neprodá ani nepronajme žádné třetí straně.
Automaticky sebrané informace
Pokud se dostanete na naše stránky, budou příležitostně (tedy ne prostřednictvím registrace) sbírány informace, které nejsou přiřazeny jedné určité osobě (např. používaný internetový prohlížeč a operační systém; jméno domény a webové stránky, ze které jste přišli; počet návštěv, průměrná doba pobytu, volané stránky). Tyto informace použijeme, abychom stanovili atraktivitu našich webových stránek a mohli vylepšit jejich obsah.
"Cookies" - informace, které se automaticky uloží ve Vašem počítači
Pokud navštívíte naše webové stránky, může se stát, že uložíme ve Vašem počítači informace ve formě "cookie", které Vás při příští návštěvě poznají. Cookies nám dovolí například, přizpůsobit webovou stránku Vašim požadavkům nebo uložit Vaše heslo, abyste ho nemuseli pokaždé zadávat. Pokud nechcete, abychom Váš počítač opět poznali, nastavte prosím Váš internetový prohlížeč tak, aby mazal cookies z vašeho pevného disku, všechny cookies blokoval nebo Vás varoval, než cookie uloží.
Bezpečnost
Společnost VIG Travel s.r.o. provádí bezpečnostní opatření, aby zaručila bezpečnost Vašich osobních dat. Vaše data budou svědomitě chráněna před ztrátou, zničením, falšováním, manipulací a neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním.
Linky na jiné webové stránky
Webové stránky společnosti Vig Travel s.r.o. obsahují odkazy na jiné webové stránky. Společnost Vig Travel s.r.o. neodpovídá za strategii ochrany dat nebo obsah těchto jiných webových stránek.
Podmínky použití
Před používáním webových stránek si, prosím, pozorně přečtěte tyto Podmínky užívání. Přístup k webovým stránkám a jejich používání je podmíněno tím, že tyto podmínky zcela akceptujete. Vstupem na webové stránky společnosti VIG Travel s.r.o. potvrzujete, že jste se s podmínkami seznámil/-a a akceptujete je.
Materiály zobrazené na těchto stránkách můžete využívat pouze pro nekomerční, osobní účely, ovšem za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými. Nejste však oprávněni obsah těchto stránek distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani nesmíte obsah těchto stránek užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez povolení společnosti VIG Travel s.r.o.
Měli byste předpokládat, že pokud není uvedeno jinak, vše, s čím se na těchto stránkách setkáte nebo co si přečtete, je chráněno autorským právem a mělo by se užívat výhradně v souladu s těmito Podmínkami nebo s textem uvedeným na stránce, nedá-li k jinému způsobu užívání písemné povolení společnost VIG Travel s.r.o.
Společnost VIG Travel s.r.o. vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránkách byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost. Společnost VIG Travel s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky. Užívání a prohlížení stránek je na vlastní riziko. Společnost VIG Travel s.r.o. neuděluje poskytnutím informací žádné licence na žádné copyrighty, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví.
Společnost VIG Travel s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí za žádné škody nebo viry, které Vám mohou vzniknout nebo které se mohou objevit na Vašem počítačovém vybavení nebo jiném majetku z důvodu Vašeho přístupu k těmto stránkám, jejich užívání nebo prohlížení, případně z důvodu Vašeho stahování jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrazových materiálů, apod. z těchto stránek.
S jakýmkoli sdělením nebo materiálem, který přenesete na stránku elektronickou poštou nebo jinak, se bude nakládat jako s nedůvěrným a nevýlučným. Cokoli přenesete nebo umístíte, stane se majetkem společnosti VIG Travel s.r.o. nebo jejích spřízněných osob a může být užíváno pro jakýkoli účel (s výjimkou osobních údajů). Dále je společnost VIG Travel s.r.o. oprávněna využívat jakékoli myšlenky, koncepce, know-how nebo postupy obsažené v jakýchkoli sděleních, která umístíte na stránky pro jakýkoli účel.
Obrázky lidí nebo míst zobrazené na těchto stránkách jsou buď majetkem společnosti VIG Travel s.r.o. nebo jsou užity s jejím svolením. Vy ani nikdo jiný, koho byste tím pověřili, nejste oprávněni tyto obrázky užívat, pokud to není těmito Podmínkami výslovně dovoleno nebo pokud na jiném místě na těchto stránkách není takové konkrétní povolení uvedeno.
Společnost VIG Travel s.r.o. nezkoumala podrobně veškeré internetové stránky spojené odkazem s touto stránkou a neodpovídá za obsah žádných jiných stránek nebo externích stránek spojených odkazem s touto stránkou. Vaše spojení na tuto stránku, externí nebo jiné stránky je na Vaše vlastní nebezpečí a probíhá bez svolení společnosti VIG Travel s.r.o.
Společnost VIG Travel s.r.o. může kdykoli upravit tyto Podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli takové úpravy jsou pro Vás závazné. V rámci zajištění Vaší právní jistoty Vám doporučujeme tuto stránku pravidelně navštěvovat, abyste se seznámili s aktuálním zněním podmínek.
linka zapati
               We use Plus4U powered by Unicorn UniverseoddelovacObchodní podmínkyoddelovac PojištěníoddelovacKontakty